ENGLISH line5 فارسی line1
۱۴۰۰ شنبه ۲۵ ارديبهشت
دانشجویان
معرفي شهرستان
 
معرفي شهرستان
 
لنجان يكي از آبادترين و حاصل خيزترين شهرستان هاي استان اصفهان، در امتداد زاينده رود، با بيشه هاي پرسايه و باغ ها و كوچه باغ هاي خاطره انگيز همواره گردشگاهي قابل دسترس بوده است كه تنها با پيمودن چند ده كيلومتر مي توان درساحل زيباي زاينده رودش آرام گرفت. دركوچه باغ هايش روياها را تجسّم بخشيد و در سايه سار درختان انبوهش آسوده بود.
در سال 1000 ه.ق، شاه عبّاس، اصفهان را به عنوان مركز سياسي ايران برگزيد و پايتخت را از قزوين به اصفهان منتقل كرد. اين زمان آغاز رونق و شكوفايي اصفهان بود و لنجان نيز از اين رونق و شكوه بهره ي فراواني برد، زيرا كه اين منطقه ي سرسبز و حاصل خيز با اصفهان فاصله ي چنداني نداشت و بسيار زود بيشه زارها، تفرّجگاه ها و شكارگاه هاي سرسبز آن مورد توجّه شاه قرار گرفت.
شاه عبّاس در لنجان محل مخصوص براي شكار پرندگان ساخته بود و جانشينان او نيز هم چون سلف خويش توجّه ي ويژه اي بدين خطّه داشتند،چنان كه سرنوشت آن با سرنوشت پايتخت گره خورده بود و در ايّام رونق اصفهان، لنجان نيز رو به ترقي مي نهاد و در روزهاي سخت و نكبت بار پايتخت، اصفهان هم به سراشيب انحطاط مي افتاد ولنجان«معبري» شد كه تاريخ چند صد ساله ي اصفهان در آن رفت و آمد مي كرد.
در دوره ي شاه سلطان حسين ، لنجان نيز به تبع اصفهان روزگاري سخت را سپري كرد. در عهد افشاريان و زمانه ي زنديان،لنجان معبر آمد،شد دسته ها وطايفه هايي بود كه يا به اصفهان مي آمدند،يا از آن مي گريختند.
درعهد قاجار،لنجان يا در تملّك شاهزادگان قاجار قرار داشت يا تيولي بود كه به وابستگان در ودربار«مسعود ميرزا» بخشيده مي شد.دوره ي پرآشوب انقلاب مشروطه و استبداد صغير، لنجان گذرگاه خان و قشون خوانين بختياري بود.امّا درعهد پهلوي «معبر » « لنجان »،اندكي قرار گرفت و مأمن صنايع بزرگ شد. در اين دوره كارخانه هاي بزرگ ذوب آهن وصنايع دفاع و...درمنطقه ي لنجان احداث گرديده وگروه گروه مردم ازسراسر ايران بدين منطقه سرازير شده و دركارخانه هاي متعدداين شهرستان به كار پرداختندواينك يكي از قطب هاي بزرگ صنعتي كشور است.
 
 
 
جغرافياي طبيعي
شهرستان لنجان با وسعت 1093 كيلومتر مربع در فاصله ي 35 كيلومتري جنوب غربي اصفهان قرار گرفته است. ارتفاع نسبي آن از سطح دريا 1700 متر است و داراي آب و هوايي متغير است كه همواره تحت تأثير ناحيه ي نيمه خشك مركزي ونيمه مرطوب چهال محال بختياري قرار مي گيرد.ارتفاعات آن شامل كوه هاي گاوپيسه از رشته كوههاي مركزي درشمال اين شهرستان قرار گرفته اند وكوه هاي بيدگان و كوهستان« رخ »در غرب آن مي باشند.
درگذشته براي مهار وكنترل سيلاب ها وطغيان آب رودخانه ها ديوارسنگي مي ساختندكه بعدها به طورتجربي به ساختن برج هاي نيم دايره در نقاط منحني رودخانه مبادرت كردند واين سرمنشأ پديد آمدن و بيشه ها شد. از جمله ي اين بيشه ها دراين شهرستان بيشه ي ويني در وينچه،بيشه ي باغبهادران،بيشه هاي ورنامخواست،بيشه كرچكان و بيشه ي هاي چم كلبي ( كه پس از احداث آبگير چم آسمان بخشي از آن به زير آب رفته است .) و بيشه هاي بسيار ديگري است كه همگي از جاذبه هاي چشمگير اين منطقه اند. هم چنين « شاه لولاك » نام كوهي مشرف به شهر چرمهين است كه يكي از تفرجگاه هاي منطقه به شمار مي آيد.
 
جغرافياي اقتصادي
اين شهرستان محلّ بزرگترين كارخانه هاي كشور است.تأسيسات عظيم ذوب آهن وكارخانجات وشركت هاي اقماري آن و نيز كارخانجات صنايع دفاع درمحدوده ي شهرستان لنجان وتعداد زيادي ازصنايع وكارخانجات كوچك و بزرگ به اين منطقه بافت صنعتي-كشاورزي بخشيده وسبب مهاجرت دائم يافصلي تعدادي ازساكنان ديگر مناطق خصوصاً چهارمحال و بختياري به اين ناحيه گرديده است. هم چنين تأسيسات مدرن آب مشروب اصفهان و شهرهاي اطراف در محدوده ي اين شهرستان قرار دارد.
تأسيسات ذوب آهن اصفهان در چم گردان واقع است كه در پي تأسيس اين كارخانه بر رونق و آباداني منطقه افزوده شده است. هم چنين صنايع دفاع نيز در محدوده ي شهر ورنامخواست قرار گرفته كه در نوع خود در كشور بي نظير است.
لنجان ازلحاظ كشاورزي ، مهم ترين توليد كننده ي برنج دراستان به شمار مي آيد. برنج اين منطقه از نوع صدري امّا بسيار خوش بو وخوشطعم است.چنان چه عطر برنج لنجان را در هيچ نقطه اي از جهان نمي توان يافت.به همين خاطر در سطح استان هوا خواه بسيار دارد و كليه ي توليدات آن در همين استان مصرف شده و امكان صدور نمي يابد. ساير محصولات اين منطقه گندم،چغندر قند، صيفي جات و اقسام ميوه هاي سردرختي است.
 
وجه تسميه
در زبان فارسي پيچ و خم رودخانه را «چم» مي نامند. در اين منطقه، نيز زاينده رود زيبا و زندگي بخش با صدها پيچ و شكن از لا به لاي درّه ها مي گذرد و در هر پيچ روستاي زيبايي پديد آورده كه نام بسياري از اين روستاها با كلمه ي «چم» تركيب شده اند و هر كدام از آن ها يك بهشت ثاني است.« چم آسمان، چم گردان، چم طاق، چم يوسف علي، و چم چم ..... »
 
مباني مردم شناسي
ساكنان لنجان از دو قوم فارس و ترك هستند كه فارس زبانان يا بومي منطقه اند يا از مناطق اطراف اصفهان و چهال محال و بختياري بدان مهاجرت كرده اند. تركان لنجان نيز از چهال محال و بختياري و استان فارس و نيز تيره هاي قشقايي وارد اين منطقه شده و در آن سكني گرفته اند.
ساكنان زرين شهر نيز از ديرباز به طور برابر از دو نژاد فارس و ترك بوده اند اما بعدها و به خصوص پس از تأسيس كارخانه ي ذوب اهن وفولاد مباركه و پلي اكريل و صنايع دفاع ،نژادهي مختلفي از جمله گروه هاي بزرگي ازطوايف لر و گروهي از كردان و بلوچ ها و تركمنان و...براي اشتغال درمراكز صنعتي منطقه، بدين خطّه وارد شده اند كه بخش هايي از اين آن ( ازجمله در زرين شهر) رايج است. مردم اين منطقه مسلمان و شيعه مذهب اندو ليكن با ورود مهاجران، درصد اندكي از اهل تسنن نيز در منطقه ساكن شده اند . در لنجان آثار اندك و كم شماري از سنگ قبور حكايت از حضور يهوديان و در گذشته هايي دور در اين منطقه دارد. هم چنين روستاي كله مسيح در اين منطقه يكي از مراكز اسكان ارمنياني بوده كه در زمان شاه عبّاس اول و به دستور او از جلفاي ارمنستان به نواحي مركزي ايران كوچ داده شده اند.
 
جاذبه هاي تاريخي و معماري
شهرستان لنجان از حيث جاذبه هاي گردشگري بيش تر منطقه اي تفريحي به شمار مي آيد و آثار تاريخي آن اندك شماره است. با اين وجود برخي بناهاي ارزشمند آن عبارتند از:
مسجد جامع زرين شهر، اين مسجد با قدمتي چند صد ساله مهم ترين و تنها اثر تاريخي است كه در نوع خود قابل توجه و ديني است.
پل كلّه: از جمله آثار تاريخي در اين منطقه پل كلبه است كه اگر قديمي تر از عصر صفوي نباشد حداقل بايد يكي از بناهاي احداثي اين دوره باشد و فرهنگ دهخدا « كله » به معني «گره» است كه نام يكي از روستاهاي مجاور پل كلبه است.اين پل از جمله پل هاي قديمي است كه در ساختمان آن سنگ ،آجر ، ساروج استفاده شده است.
قلعه كافر: در نزديكي سد چم آسمان و در محدوده ي باغبهادران آثاري از قلعه اي قديمي به نام قلعه كافر يا گبر وجود دارد كه گويا اتشكده اي نيز داشته و متعلّق به دوره هاي ايران باستان بوده است.
كبوتر خانه: در كرچكان برج كبوتر 200 ساله موجود است كه گذشته از آن به عنوان مكاني براي ديده باني استفاده مي شده است.قلعه چهار برج: در اغبهادران چهار برج وجود دارد كه داراي طرحي صفوي – افشاري است. اين قلعه در ارتفاعات انتهاي شهر قرار گرفته و با خانه هاي مسكوني احاطه شده است كه هرچند بخشي از ديوار و برج هاي آن ويران شده و ليكن از جمله معدوده قلعه هايي است كه در اين شهر باقي مانده است.
 
جاذبه هاي گردشگري
پارك ساحلي زرين شهر: اين پارك بزرگ كه درمنطقه جنوبي شهرودر حاشيه شمالي زاينده رود قراردارد با طول1600متر وعرض 90 تا 170 متر از مساحتي معادل 200000متر مربع برخوردار است.شهرداري بااجراي طرح هاي متعدداز جمله فضاي سبز،مراكز تفريحات سالم بويژه جهت استفاده كودكان ونيز احداث ويلاهاي مسكوني جهت اقامت موقت مسافران وساختمانهاي مربوط به مراكز پذيرايي ورستورانها امكانات قابل قبولي را براي استفاده مردم منطقه از اوقات فراغت خود فراهم آورده است.
دهكده‌ي ساحلي زاينده رود: اين منطقه يكي از مراكز مهم ييلاقي اصفهان محسوب مي شود. رود خانه ي زاينده رود،با جلوه اي روياگون از ميان بيشه ها و باغ ها مي گذردو قل قل آب و آواز پرندگان در لا به لاي شاخسار بيشه ها و وزش باد در شاخ و برگ درختان ان ،از زيباترين موسيقي هايي است كه مي توان شنيد. دو سوي رودخانه پوشيده از درخت و سبزه زار است و با آب و هوايي دلپذير و خنك روح را تسكين مي دهد. هر نقطه ي اين ناحيه تفرجگاهي زيباست .كوه ،آب زلال رودخانه و بيشه و درخت و باغ و سبزه زاربه باغبهادران و روستاها و چم هاي اطراف آن زيبايي خيره كننده اي بخشيده است.
تأسيسات تفريحي و قايقراني ذوب آهن: اين محل زيبا در فاصله ي شهر زاينده رود و چم گردان قرار دارد كه به سرويس هاي گوناگون مجهز بوده و محل مناسبي براي تفريح و استراحت است. قايق هايي كه بر سطح آب شناورند و آلاچيق هاي زيبا و رنگارنگ و شادي و نشاط خانواده هايي كه همه روزه در اين تفرجگاه تفريح مي كنند ، در آدمي شوق زندگي و شور و شاد زيستن را تقويت مي كند.
آبشار شالورا: در 3 كيلومتري چرمهين در دانه هاي زاگرس ،آبشارزيباي شالورا( شاه لرها ) از ارتفاع كوه بر دامنه ي آن فرو مي ريزد و در بهار و تابستان پذيراي صدها نفر از مردم زنده دلي است كه به دامن طبيعت پناه مي برند.
گردنه رخ: اين گردنه كه مسير ارتباطي دو استان اصفهان و چهار محال و بختياري و نيز مرز دو استان و آخرين منطقه ،سمت غرب استان اصفهان است در سراسر استان بي نظير است.گردنه با پيچ و خم هاي تند از سطح زمين تا بالاترين نقطه « كوه رخ» كشيده شده كه در هر پيچ آن منظره اي بديع از شهرستان لنجان ديده مي شود.
 
 
 
مشاهير
آيت الله سيد ابوالحسن مديسه اي اصفهاني: اين روحاني سرشناس با نام آيت الله اصفهاني و آيت الله مديسه اي نيز شهرت دارد، بيش از يك قرن قبل خاندان اين عالم بزرگ ديني به دستور حاكمان وقت از كهكليويه و بوير احمد چهار منطقه ي مختلف كوچ داده و تبعيد شدند كه از جمله خانواده ي وي در روستاي مديسه ي لنجان مسكن گزيدند. او در مديسه اي زاده شد و بسيار زود آثاري از نبوغ در وي پديد گرديد . از اين رو براي تحصيل علوم ديني به اصفهان و سپس به نجف اشرف مهاجرت كرد و به عالي ترين مدارج اجتهاد رسيد و چندين دهد مجتهد اعلم و بلندپايه ترين مرجع تقليد جهان تشيع بود . آيت الله نديسه اي در سال 1325 در نجف اشرف وفات يافت و در صحن بارگاه حضرا علي (ع) به خاك سپرده شد . بسياري از بزرگ ترين و مشهور ترين علماي قرن اخير از شاگردان وي بوده اند.
آيت الله حاج آقا رحيم ارباب: وي در روستاي چرمهين متولد گشته و اهل شعر و ادب و تاريخ بوده است. آيت الله ارباب مردي بسيار فروتن و محبوب بود. به رغم اين كه مجتهد اعلم بود، هرگز مطابق رسوم متداول به كسوت روحانيت درنيامد . حاج آقا رحيم ارباب به همراه آخوند ملاحسين فشاركي در مدرسه ي صدر و سپس در مسجد جارچي تدريس مي كرد.او در 19 آذر ماه 1355 رحلت كرد و در تخت پولاد دفن شد.
حكيم اسماعيل بن محمد الريزي: حكيم فلسفه اشراق، اسماعيل بن محمد الريزي از دانشمندان قرن هفتم هجري قمري و همزمان با حكومت سلسله‌ي ايلخانان بر ايران بوده كه دردستگاه يوسف شاه پسر الب‌ارسلان ارغون( حكومت از673 تا687 ه‍. ق) از اتابكان لرستان بزرگ مي‌زيسته است. محل سكونت اين شاه در ايذه بوده و علاقه‌اي به مسايل عقلي ابراز مي‌نموده كه ريزي نخست رساله نصرتيه را براي او تأليف مي‌كند و سپس«حيات‌النّفوس» را مي‌نويسد.حيات‌النّفوس متني ارزشمند به زبان پارسي در فلسفة اشراق است كه متن آن به‌خوبي گوياي آن است كه نگارش و گزارش مفاهيم و معاني اين رشته از دانش انساني به زبان فارسي دشوار نبوده است و نويسنده‌ي آن مانند باباافضل مرقي كاشاني كه رساله‌هايي چند به فارسي استوار و زيبا به يادگار برجاي ‌گذاشت، خواسته است كتابي در فلسفه‌ي اشراق براي كساني كه آشنايي به زبان عربي نداشته‌اند اما دلبسته بوده‌اند كه مضامين فلسفه را به زبان مادري خود بخوانند دستياب سازد.
ميرزا عبدالجوادخطيب ريزي: يكي از رجال گمنام منطقه مرحوم ميرزا عبدالجواد خطيب فرزندملا عبدالاه بن ملا محمدحسين بن حسن ريزي لنجاني ملقب به لسان الدين ميباشدكه در تاريخ 1297 ه.ق بدنيا آمد.ابوالقاسم رفيعي مهر آبادي دركتاب آثار ملي اصفهان ضمن توصيف شخصيت ايشان مينويسد:ازعلما،فضلا،ادبا،خطاطان وشعرابودو در اصفهان تحصيلات خود را در محضر بزرگان فن انجام واز طرف امام جمعه اصفهان سمت خطيب يافته بودودر اعياد و مجالس خطبه ميخواندوماده تاريخهاي بسياري در وفات بزرگان سروده است.
اين شخصيت در طول عمر فرهنگي خود منشا خدمات ارزنده ايدر عرصه علم وادب گرديدبطوري كه يكي از برجسته ترين خطاطان وشعراي عصر خود گرديدو از جمله نمونه خط ايشان ميتوان به كتيبه سر در مدرسه صدر بازار اصفهان اشاره كرد.
از ديگر آثار برجسته ايشان ميتوان به ديوان اشعار كه در كتاب آثار ملي اصفهان به آن پرداخته شده است اشاره كرد.
اين شخصيت پس ازعمري تلاش در عرصه فرهنگي سرانجام شب سه شنبه در 21ربيع الاول (1359 ه.ق) دعوت حق را لبيك گفته به ديار باقي شتافت ودر تخت فولاد اصفهان در سمت جنوبي آب انبار تكيه كازروني مدفون گرديد.روحش شاد.
آيت ا...شيخ محمود شريعت (ره): آن مرحوم پس از بازگشت به زرين شهر در سال 1325 حوزه علميه زرين شهر را بنا گذارده وبه تدريس طلاب جوان منطقه پرداخت.وي كه مسؤ ليت حوزه را خود شخصا" بعهده گرفته بود در كنار فعاليت هاي گسترده درآموزش طلاب ونيز رواج ارزش ها واصول متعالي اسلامي از طريق حضور فعال در مسجد جامع شهر ،اقدام به تأسيس نخستين مدرسه علوم جديد نمود. اين مدرسه كه درمحل حوزه علميه برپا گرديد با نام مدرسه علميه ،به جذب فرزندان لنجان بويژه اهالي زرين شهر پرداخت. اين مرد فرزانه دوسال بعد با توجه به استقبال گسترده مردم از مدرسه علوم جديد اقدام به تأسيس دومين مدرسه پسرانه با نام (مدرسه ملي)نمود وچندي بعد نخستين مدرسه دخترانه را نيز بر پا نمود .برپايي مدارس علوم جديد براي دختران وپسران نوجوان مبين وسعت نظر وعلاقه مفرط وي به رشد واعتلاي فرهنگ ودانش در بين جامعه لنجان بود ووي بااين ابتكار نامي جاودانه از خود باقي گذارد.تأسيس مكتب زينب (س)در اصفهان از جمله فعاليتهاي گسترده فرهنگي وعلمي اين بزرگوار بود.
حاج شيخ مرتضي ريزي: فرزند شيخ عبدالوهاب از اساتيد مسلم فقه و اصول و از مدرسين جامع و عالي قدر حوزه علميه اصفهان بود. اين عالم بزرگوار نزد پدر و جمعي از بزرگان اصفهان تحصيل نمود و به نجف اشرف مهاجرت كرده و مدت دو سال درس شيخ مرتضي انصاري را درك نموده و در مجالس درس آقا سيد حسين ترك و جمعي ديگر نيز حاضر شده و به درجه اجتهاد رسيد ايشان اولين عالم در اصفهان است كه كتاب فرائد استادش را تدريس مينمود و در زهد پرهيزكاري، عبادت، استجابت دعا و كناره گيري و كم معاشرت نمودن با مردم معروف بود.
ايشان در مسجد ذكرالله تدريس و امامت مي نمود و شبهاي جمعه در تخت فولاد به احياء و قرائت دعاي كميل مشغول بوده و جمعيتي متجاوز از ده هزار نفر پاي منبر او حاضرمي شدند و چنان «الهي العفو» و يا « نور يا قدوس»مي گفتند كه صدايشان در اصفهان شنيده مي شد. حتي نقل شده كه آخوند كاشي نيز در مجالس دعاي كميل مرحوم ريزي شركت مي نموده و آن مجلس را با شور حال و وصف مي كند.
سرانجام اين عالم جليل در شب هفدهم رمضان المبارك سال 1329 ق در اصفهان در گذشت و در محل محراب عبادت شب هاي جمعه خود در تخت فولاد مدفون گرديد. حاج محمد حسين كازروني از تجار خوش نام اصفهاني بر مزارش تكيه و بقعه‌اي را بنا نهاد
استاد محمد سليميان ريزي: استاد زري بافي ايران وجهان متولد 1319 زرين شهر تحصيلات خود را از مكتب خانه ي ملا عبدالوهاب شروع كرد وتاسطح ششم ادامه داد.او پس از انجان خدمت سربازي در سال 1349 به استخدام وزارت فرهنگ و هنر بخش كارگاه هاي هنري قسمت كارگاه زري بافي در آمد. (زري يا زربفت يعني پارچه ي بافته شده اي كه پود هاي آن از طلا وتارهاي آن ازابريشم خالص است .يكي از پود ها نخ گلابتن است كه مي تواند زرين يا سيمين باشد).دستان هنرمند اين استاد تاكنون خالق هزاران اثر هنري وسنتي در سطح جهان گرديده است.بارزترين آثار اين استاد هنرمندعبارتند از : آيه ي تطهير در سال 1377 كه در حرم مطهر امام رضا(ع) نصب است- آرم قدس مشهد در همان سال- آرم نمايشگاه قرآن درسال1382- آرم معراج پيامبردر سال 1384- استاد سليميان در سال 1376 مفتخر به باز نشستگي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي شود. ايشان هم اكنون از سرآمد ترين اساتيد انگشت شمار اين هنر فراموش شده در سطح جهان است.
ديگر مشاهير وفرهيختگان علمي وفرهنگي معاصر:
دكتر اسفنديار معتمدي، متولد سده لنجان وساكن تهران متخصص فيزيك وعضو هيأت مؤلفين كتابهاي درسي آموزش وپرورش
پرفسور محمود معتمدي، متولد سده لنجان وساكن تهران استاددانشگاه ومتخصص ارشدارتوپدي در بيمارستانهاي امام خميني وخاتم الانبياءتهران
دكتر عبدالرحيم رجايي، متولد زرين شهروساكن آمريكا پرفسوردررشته ليزر و MRI 
دكتر هوشنگ رجايي، متولد زرين شهر وساكن آمريكا جراح قلب
خانم دكتر پروين يزداني، متولد باغبهادران وساكن آمريكا داراي بورد تخصصي دررابطه با غدد
خانم دكتر ملك تاج يزداني، متولد باغبهادران وساكن آمريكا داراي بورد تخصصي در مورد اطفال ناقص الخلقه-پزشك اطفال
مهندس منصور اميني، متولد باغبهادران وساكن باغبهادران مهندس الكترونيك-داراي تأليفات متعدد در رشته مهندسي،ادبيات وترجمه قرآن مجيد
مهندس عيسي اميني، متولد روستاي نوگوران وساكن آمريكا متخصص راه وساختمان ومجري طرح هاي بزرگ عمراني وشهرسازي درآمريكا
پرفسوررحمت ا... قديمي، متولد چرمهين و ساكن آمريكا، داراي درجه PHD فوق دكتراي رشته شكست و خستگي جامدات كارشناس ارشد سازمان هوا فضاي آمريكا(ناسا)
مصطفي سليميان، متولد وساكن زرين شهر ، مديراسبق دبيرستان حافظ زرين شهروپرورش دهنده بسياري از استعدادهاي منطقه
خانم فاطمه ورديان، متولد زرين شهر ساكن كانادا ، داراي درجه PHD مقام سوم المپياد رياضي جهان ، استاد دانشگاه در كانادا ، داراي دكتري رياضي
پرفسور منصور براتي سده، متولد 1354 سده لنجان ، دانشيار دانشگاه تورنتو در كانادا – عنوان مهندس جوان جامعه مهندسين اونتاريو و موفق به دريافت مدال مهندسي
مرحوم استاد علي پرورش ريزي، صنعتگر معروف ريز (زرين شهر) و سازنده پل فلزي معروف زرين شهر از چهره هاي ماندگار علمي و صنعتي منطقه اصفهان بشمار مي آيد كه آثار هنري وي در عتبات عاليات هنوز موجود مي باشد.
اين تعداد تنها بخشي از مشاهير لنجان است و در زمينه هاي مختلف اين شهرستان چهره هاي ماندگاري را به عرصه علم و ادب و فرهنگ و اقتصاد و سياست و ورزش معرفي كرده است و چهره هاي جديدي نيز در حال ظهور و اثبات شايستگي هاي خود در عرصه هاي مختلف مي باشند. 
1395/04/01
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان می باشد. line info@iauln.ac.ir
Powered by DorsaPortal