ENGLISH line5 فارسی line1
۱۴۰۰ شنبه ۲۵ ارديبهشت
دانشجویان
همايش‌هاي دانشگاه
**********
  
مجموعه مقالات دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار
اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان، 23 و 24 مهرماه 1393 
 
 شماره مقاله
 عنوان مقاله  دريافت فايل
 1021  تبيين مسير حركت سازمان ها بسوي تعالي براساس مدل EFQM
 [PDF]
 1027  Automatic speed control system using GPS and RFID technology
 [PDF]
 1031  نقش كرامت و عزت نفس مديران بر رضايت شغلي كاركنان سازمان ها  [PDF]
 1040  استفاده از تكنيك تصميم گيري چند معياره الكتره 1 جهت انتخاب تامين كننده مواد  [PDF]
 1044  ارائه يك مدل پيشنهادي با در نظر گرفتن هزينه­ها براي پيدا كردن فاصله زماني نت پيشگيرانه  [PDF]
 1045  نقش حكمراني خوب در جذب سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي با تاكيد بر بهبود محيط كسب و كار  [PDF]
 1046  رابطه ميان عملكرد زنجيره تامين و ميزان پيوند در ميان تامين كننده، يكپارچگي داخلي و مشتري  [PDF]
 1049  An Intelligent K-Means algorithm for location-allocation and vehicle routing problem  [PDF]
 1051  ارزيابي عملكرد دانشكده ها در موسسه ﺁموزش عالي امين فولادشهر با استفاده از سروكوال تجديدنظر شده در دو محيط فازي و خاكستري در پژوهشيﺁميخته  [PDF]
 1052  شناسايي و اولويت بندي اختلالات زنجيره تامين با استفاده از روش تركيبي PROMETHEEIII و ANP فازي (مطالعه موردي:كارخانه فولاد آلياژي اصفهان)  [PDF]
 1056  شيوه هاي آموزشي اثربخش از ديدگاه كاركنان يكي از بانك هاي شهر اصفهان  [PDF]
 1059  بررسي عوامل موثر مديريت منابع انساني بر بهبود و ارتقاي كارايي كاركنان (مورد مطالعه: بانك كشاورزي استان زنجان)  [PDF]
 1061  بهينه سازي دريافت انرژي ومصرف چربي دربرنامه غذايي ورزشكاران با استفاده ازمدل برنامه ريزي خطي چند هدفه فازي  [PDF]
 1063  نقش كارآفريني سازماني در توسعه اقتصادي و اقتصاد مقاومتي  [PDF]
 1064  حل يك مسئله زمانبندي كاركارگاهي با پارامترهاي تصادفي و خرابي  وتعمير تصادفي ماشين با هدف به حداقل رسانيدن زمان تاخير كل كارها  [PDF]
 1065  ارائه مدل تصميم‌گيري چند معياره جهت انتخاب چشم‌انداز مطلوب سازمان‌هاي انتفاعي؛ مطالعه موردي: يك شركت صنعت خودروسازي  [PDF]
 1070  شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر شكل گيري رفتار شهروندي سازماني كاركنان در موسسات مالي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: بانك مسكن شهر شيراز)  [PDF]
 1072  اولويت بندي برندهاي سرآمد توليدي در استان اصفهان بر اساس عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش با استفاده از TOPSIS فازي  [PDF]
 1073  اولويت بندي سازمانها با رويكرد مديريت ايمني با TOPSIS فازي : مورد مطالعه برندهاي سرآمد توليدي در استان اصفهان  [PDF]
 1074  ارزيابي عملكرد مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان از منظر همكاريهاي بين سازماني با استفاده از تلفيق مدل تامسون و تحليل پوششي داده‌ها  [PDF]
 1075  انتخاب پيمانكار تعميرات با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي در راستاي توسعه پايدار مطالعه موردي:شركت نفت فلات قاره  [PDF]
 1077  بهينه‌سازي زمان‌بندي توليد يك ماشين با در نظر گرفتن هزينه‌هاي راه‌اندازي وابسته به توالي عمليات و زمان‌هاي بيكاري ماشين  [PDF]
 1083  حل مساله تخصيص دو بعدي با كمك الگوريتم جديد فرا ابتكاري فاخته  [PDF]
 1085  شناسايي عوامل سرمايه فكري موثر بر عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه: يك مطالعه مفهومي  [PDF]
 1086  بهينه سازي متمركز براي مدل كنترل موجودي كالاي فسادپذير در زنجيره تأمين حلقه بسته  با سيكل توليد و بازتوليد همزمان   [PDF]
 1088  شناسايي و رتبه بندي عوامل اصلي موفقيت پروژه‌هاي ساخت  [PDF]
 1089  شناسايي و رتبه بندي عوامل اصلي موفقيت پروژه هاي ساخت بر اساس ريسك با استفاده از QFD (مطالعه موردي در شركت ساخت تجهيزات سپاهان (گروه مپنا))  [PDF]
 1090  مروري بر پژوهش هاي انجام شده در زمينه مديريت ريسك  [PDF]
 1093  كاربرد مديريت الكترونيكي روابط مشتريان(e-CRM) در صنايع  [PDF]
 1094  ارائه چارچوب شناسايي عوامل موثر بر موفقيت پروژه با رويكرد پايداري  [PDF]
 1096  بررسي كيفيت خدمات اينترنت بانك و رابطه آن با رضايت مشتري با استفاده از مدل E-A-S-QUAL (مورد مطالعه: بانك اقتصاد نوين شهر ايلام)  [PDF]
 1099  ارائه راهكار در بهبود استقرار RCM در صنايع سرويس‌هاي حفاري نفت و گاز  [PDF]
 1100  اثرات اعتماد سازماني بر رفتار هاي ضد توليد كاركنان از طريق متغير ميانجي رفتار شهروندي سازماني: مطالعه موردي در شركت توكا فولاد اصفهان  [PDF]
 1102  Role of Critical Success Factors in Sustainable Supply Chain Management  [PDF]
 1103  شناسايي و تعيين ميزان اهميت معيارهاي موثر بر  سبز بودن شبكه هاي رايانه اي اينترپرايز با استفاده از تكنيك AHP  [PDF]
 1104  مروري بر روشها و ابزارهاي طراحي به منظور توسعه محصولات پايدار   [PDF]
 1108  توسعه مدل مناسب دفتر مديريت پروژه شركت هاي نرم افزاري ( مطالعه موردي شركت فناوري اطلاعات بهاران)  [PDF]
 1109  تبيين ارتباط جنسيت و ويژگي شخصيتي درون‌گرايي و برون‌گرايي  [PDF]
 1111  (Crisis management and providing a model for vehicle routing-covering problem with restricted capacity (Crisis logistic  [PDF]
 1112  مسئله مكان­يابي پوشش پويا به منظور حداكثرسازي پوشش و حداقل نمودن هزينه با در نظر گرفتن شعاع پوشش چند سطحي  [PDF]
 1113  نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در زمانبندي ماشين‌هاي موازي نامرتبط با احتساب اثر زوال وابسته به جايگاه در زمان پردازش كارها  [PDF]
 1114  مكانيابي حداكثر پوشش پويا در مقياس بزرگ با رويكرد پوشش تدريجي  [PDF]
 1115  مدل شايسته­گزيني مديران با استفاده از مراكز ارزيابي و بكارگيري متغيرهاي فازي-كلامي  [PDF]
 1118  تعيين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد تأمين‌كنندگان با رويكرد پايداري  [PDF]
 1119  عملياتي ساختن سيستم توليدي ساخت طبق سفارش در محيط‌هاي توليدي با ظرفيت محدود  [PDF]
 1121  ارزيابي عملكرد واحدهاي سازمان بر اساس سرمايه فكري و تعهد سازماني با استفاده از تحليل پوششي داده ها : مورد مطالعه يك شركت توليدي در استان اصفهان  [PDF]
 1123  افزايش بهره‌وري در صنعت با نگهداري و تعمير بر پايه قابليت اطمينان  [PDF]
 1125  ارائه روشي نظام مند به منظور رتبه بندي، ارزيابي و سنجش عوامل پايداري در پروژه   [PDF]
 1126  رويكردي نوين بر قابليت اطمينان سيستم­‌ها  [PDF]
 1129  مديريت وكنترل پروژه در بخش NICU بيمارستان با استفاده ازنرم افزارMSP نمونه موردي : بيمارستان امام رضا (ع) استان كرمانشاه  [PDF]
 1137  شناسايي موانع انتقال دانش در مديريت پروژه ها و رتبه بندي موانع به روش AHP  [PDF]
 1140  بهينه سازيPM بر پايه قابليت اطمينان جهت كمينه سازي هزينه ها و مكان يابي مطلوب سيستم  [PDF]
 1141  انتخاب تامين كننده با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي با رويكرد پايداري مطالعه موردي شركت لورچ  [PDF]
 1142  مدل  پيشنهادي  تعيين هزينه هاي نگهداري و تعمير توربين هاي 6/8 مگاواتي ماركBBC و 6 مگاواتي مارك ECM در كارخانه قند نقده  [PDF]
 1143  پيش بيني متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني با استفاده از روش ARIMA  [PDF]
 1144  رتبه‌بندي اعداد فازي با در نظر گرفتن رويكرد تصميم‌گيرنده  [PDF]
 1145  كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهي در ارزيابي تامين كنندگان پمپ : مطالعه موردي  [PDF]
 1147  رتبه بندي معيارهاي سنجش عملكرد و استراتژي هاي شركت پست با استفاده از رويكردكارت امتيازي متوازن و روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي(مورد مطالعه : دفاتر پست شهر شيراز)  [PDF]
 1148  آناليز و تحليل سري زماني قيمت ماهيانه نفت خام برنت بر اساس روش  ARIMA  [PDF]
 1151  انتخاب تامين كنندگان كالا با استفاده از روش ANP(مطالعه موردي)  [PDF]
 1152  مدل سازي مسأله مكانيابي-مسيريابي انبارهاي متقاطع در شبكه جمع‌آوري پسماند شهري   [PDF]
 1155 توسعه روش‌هاي بهينه‌سازي براي هماهنگ‌سازي تصميمات قيمت­گذاري و زمان‌بندي در يك جريان كارگاهي   [PDF]
 1156  تأثير سواد فرهنگي بر توسعه توريسم فرهنگي   [PDF]
 1157  تلفيق مرورهاي مهندسي سيستم  والزامات دفاتر طراحي در مديريت پروژه­هاي صنايع هوايي   [PDF]
 1158  Investigation into the Interaction of Failure Mode Effect Analysis, Overall Equipment Effectiveness, and Reliability Allocation  [PDF]
 1159  دانش ضمني و دانش آشكار: بررسي فرايند تبديل دانش در سازمان‌ها  [PDF]
 1160  امتيازدهي روش‌هاي تسهيم دانش در سازمان‌هاي دولتي براساس ابزار تصميم‌گيري تاپسيس (مطالعه موردي: شركت ناژوان خودرو)  [PDF]
 1161 نقش آموزش عالي در توسعه پايدار [PDF]
   
 
**********
 
  مجموعه مقالات اولين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار 
 اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان، 20 و 21 آذرماه 1392
 
شماره مقاله عنوان مقاله دريافت فايل
 10 بالانس خط توليد و مونتاژ مبل با استفاده از شبيه‌سازي [PDF]
 14 بررسي تأثير بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي در مديريت زنجيره تأمين[PDF]
 15 تفكر اقيانوس آبي؛ راهبردي آن سوي رقابت[PDF]
 16 بررسي استراتژي برون‌سپاري و كاركردهاي آن [PDF]
 17 استراتژي كسب و كار الكترونيكي و شناسايي محدوديت‌هاي موجود در سازمان‌ها[PDF]
 18 تاثير احساس نفوذ در گرايش مشتريان به سمت استفاده از برنامه بازاريابى مبتنى بر "آر.اف.آى.دى" به منظور دستيابي به مديريت پايدار در بازاريابي[PDF]
 19 رويكرد تدوين استراتژي منابع انساني مبتني بر نقاط مرجع استراتژيك در مشاغل خدمات آموزشي (مطالعه موردي:دانشكده فني و مهندسي گلپايگان)[PDF]
 21 اولويت بندي عوامل كاهش دهنده اثر ضربه شلاقي در زنجيره تامين با استفاده از تحليل شبكه فازي در يك شركت توليدي[PDF]
 22 بررسي تاثير كاركردهاي منابع انساني بر عملكرد سازماني با استفاده از روش معادلات ساختاري (مطالعه موردي: شركت بهنوش ايران) [PDF]
 23 ارائه مدل رياضي بهينه‌سازي برنامه‌ريزي توليد و حل مدل با لينگو (مطالعه موردي شركت بهنوش ايران)[PDF]
 25 تحليلي برمهمترين مولفه‌هاي موثر براي تخصيص سفارش به تامين كنندگان با رويكرد فازي[PDF]
 26 ارزيابي كارايي نسبي بانك‌‏هاي عامل در توسعه پايدار طرح بهسازي مسكن روستايي با استفاده از مدل تحليل پوششي داده‌ها [PDF]
 27 بررسي ميزان نوآوري و خلاقيت به عنوان فاكتورهاي اثربخش در مديريت منابع انساني در بين كاركنان زن و مرد دبيرستان‌هاي شهرستان گرگان [PDF]
 29 نوآوري در ساخت مبتني بر شرايط زيست محيطي و نقش آن در رشد پايدار [PDF]
 40 كاربرد گسترش عملكرد كيفي در جايابي تسهيلات با روش تحليل سلسله مراتبي فازي و شبيه‌سازي [PDF]
 42 ارائه مدلي به منظور بهبود عملكرد مديريت زنجيره تامين بر مبناي اعتماد [PDF
 43Robust Optimization methodology for Designing of Closed-Loop Supply Chain with uncertain parameters  [PDF]
 44Single closed form travel time model based optimization of flow rack AS/RS  [PDF]
 45 رويكرد شبيه‌سازي تبريد براي مسئله توليد انباشته‌هاي اقتصادي چند مرحله‌اي با ظرفيت توليد [PDF]
 46 ارزيابي عملكرد مديران با تلفيق روش تحليل پوششي داده‌ها و فرايند تحليل سلسله مراتبي؛ مطالعه موردي در يك شركت پتروشيمي [PDF
 47 نقش آفريني مهندسي ارزش در جهت كاهش هزينه‌ها [PDF]
 48 توسعه پايدار اقتصادي از طريق سرمايه اجتماعي و كارآفريني [PDF]
 50 طراحي و پياده‌سازي دفتر مديريت پروژه (برنامه‌ريزي و كنترل پروژه) در شهرداري نجف آباد  [PDF]
 54 بررسي و تحليل استراتژيك ارتباط بين نوآوري سازماني و بهره‌وري نيروي انساني در شركت ملي گاز ايران [PDF]
 56 ارائه يك مدل خلاقانه مديريت زمانبندي و كنترل يكپارچه پروژه‌هاي تحقيقاتي با استفاده از چرخه  DMAIC[PDF]
 57 انتخاب استراتژي نگهداري وتعميرات مناسب مبتني برريسك با استفاده از فرآيند سلسله مراتبي [PDF]
 63 ارائه مدلي براي ارزيابي نقش مديريت ريسك در مديريت پايدار پروژه [PDF]
 66 نقش مديريت منابع انساني در افزايش بهره وري سازمانها در شرايط تحريم [PDF]
 69 تاثير به كار گيري شيوه هاي مديريت زنجيره تامين بر مزيّت رقابتي (مورد مطالعه : صنعت توليد قطعات خودروئي)[PDF]
 70 بررسي تاثير خصوصي‌سازي بررضايت شغلي كاركنان شركت مخابرات (مطالعه موردي استان كرمان) [PDF]
 71 بررسي رابطه بين ميزان بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعات منابع انساني با چابكي سازمان در دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان كرمان [PDF]
 72 ارائه مدلي براي تعيين مولفه‌هاي موثر بر توليد كلاس جهاني بر اساس شايستگي‌هاي محوري سازمان‌ها 
[PDF]
 74 چرايي و چگونگي اقتصاد مقاومتي مطالعه موردي: (صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران) [PDF]
 75 نقش مديريت زنجيره تامين بر عملكرد شركت‌هاي توليد كننده قطعات خودروئي 
[PDF]
 76 كاربرد برنامه‌ريزي منابع سازماني در مديريت پايدار خدمات درماني 
[PDF]
 81 پيش بيني قيمت نفت خام اوپك با بكارگيري مدل پيش‌بيني خاكستري [PDF]
 89 طراحي مدلي جهت اتنخاب تامين كنندگان چابك با استفاداه از مدلسازي ساختاري تفسيري (ISM) [PDF]
 91 نقش آموزش دانش فناوري اطلاعات بر مديريت زمان و هزينه در امنيت تجارت الكترنيك در ايران [PDF]
 93 تحليل اثربخشي روش هاي متفاوت تبليغات بر ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتريان(محصولات خانگي اصفهان)[PDF]
 94 بررسي اثربخشي تبليغات بر عناصر ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتري (محصولات خانگي اصفهان)[PDF]
 95 تاثير نوآوري بر عملكرد شركت‌هاي توليدي استان گيلان  [PDF]
 96 مديريت زنجيره تامين و لجستيك پايدار[PDF]
 97 تجزيه و تحليل مدل‌هاي پياده سازي مديريت دانش در مراكز تحقيقاتي – صنعتي [PDF]
 98 شناسايي عوامل موثر بر ارزيابي فرايند تسهيم دانش در مراكز تحقيقاتي– صنعتي (مطالعه موردي:شركت ملي نفت ايران)[PDF]
 99Effectiveness of Sustainable Project Management in  Developing Productivity in Auto Industry  [PDF]
 100 رتبه بندي شركت‌هاي توليدي با رويكرد فرآيند مديريت دانش با استفاده از تاپسيس فازي با مطالعه موردي بر روي برندهاي سرآمد استان اصفهان [PDF]
 101
 سيستم مديريت ساختمان (BMS) و يكپارچگي سيستم هاي فتوولتائيك ساختمان(BIPV)
[PDF]
 103 مديريت مصرف انرژي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان [PDF]
 104Solving a Single-Machine Scheduling With Two Competing Agents and Unavailability Consideration by a Discrete Cuckoo Optimization Algorithm  [PDF]
 105 فرصت‌ها ي بكارگيري " اي.آر.پي" ابري در نقشه‌ي راه پيشنهادي كسب و كارهاي توليدي [PDF]
 106 ارائه مدل چند هدفه بهينه سازي قابليت اطمينان بااستفاده از رويكرد تخصيص اجزاء مازاد در شرايط عدم قطعيت قابليت اطمينان اجزاء [PDF]
 108 طبقه‌بندي موجودي با استفاده از تصميم‌گيري چند معياره تلفيقي [PDF]
 110 بررسي عوامل موثر بر نوآوري تكنولوژيك در صنايع غذايي كوچك استان كرمانشاه [PDF]
 114 تاثير تاخير زمان و اشكال‌زدايي كامل در تخمين قابليت اطمينان نرم‌افزار بر اساس فرايند پواسون ناهمگن، بادرنظر گرفتن سه نوع خطاي ساده، پيچيده مستقل و پيچيده وابسته [PDF]
 115 مديريت زنجيره تأمين پايدار از نظريه تا مدل‌سازي 
[PDF]
 116 مكانيابي محل احداث انبار فروشگاه مجازي با استفاده از تاپسيس فازي و GIS (مطالعه موردي استان مازندران) [PDF]
 117 بررسي تاثير تحريم و هدفمندي يارانه انرژي در صنعت مطالعه موردي شركت هپكو اراك [PDF]
 118 توليد براي تصاحب سهم بازار پايدار
[PDF]
 120 استفاده از سيستم رتبه بندي CAMEL در بانك‌هاي ايراني ارتباط آن با بازده سهام بانك[PDF]
 122 اجراي مهندسي ارزش درجهت كاهش هزينه در ساخت سازه زيردريايي مطالعه موردي (سازمان صنايع دريايي)[PDF]
 123 تأثير محاسبات ابري بر صنعت و تجارت الكترونيك [PDF]
 124 بررسي معنويت  در محيط كار [PDF]
 126 بررسي رابطه بين معنويت محيط كار و سلامت سازماني (شركت‌هاي دولتي شهر كرمان) [PDF]
 127 مديريت هزينه در تخصيص بيماران به مراكز مراقبت‌هاي بهداشتي [PDF]
 129 انتخاب پروژه شش سيگما با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها در شركت پلي اكريل ايران [PDF]
 131 شناسايي و سنجش سرمايه فكري [PDF]
 132 اولويت‌بندي فرصت‌هاي سرمايه گذاري خوشه‌كاشي و سراميك با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري TOPSIS &ANP[PDF]
 136 شناسايي و ارزيابي مهارت هاي اشتغال زا در نظريه اقتصاد دانش محور با استفاده از تكنيك ديمتل (DEMATEL)[PDF]
 137 ارائه مدل ساختاري تفسيري در سطح بندي موّلفه‌هاي كارآفريني سازماني در بانك مسكن شهر شيراز[PDF]
 138 تحليل كارايي فني به روش تابع مرزي تصادفي در بانك ها مطالعه موردي شعب بانك ملت[PDF]
 139 توليد چابك در مديريت كيفيت با رويكرد اقتصاد مقاومتي[PDF]
 140 پيش‌بيني آينده سيستم‌ها با استفاده از TRIZ[PDF]
 141 اندازه‌گيري ميزان رضايت مشتريان سازمان با استفاده از مدل "INDSAT" مطالعه موردي "شركت پلي ورد ارس" [PDF]
 143 Sustainable management of technology based on UNIDO approach  [PDF]
 144 كاربرد شبيه سازي در ارزيابي زنجيره تامين [PDF]
 146 پياده‌سازي و استفاده از فناوري‌هاي اطلاعات به منظور استفاده شركت‌كنندگان در كارگاه‌هاي آموزشي [PDF]
 147 ارائه رويكردي به منظور يكپارچه‌سازي و ارزيابي پايداري در مديريت پروژه [PDF]
 148 ارائه مدل استقرار مديريت دانش در بانك كشاورزي [PDF]
 149 ارائه الگوريتم تلفيقي نت جهت‌دار و كارت امتيازي متوازن به همراه شاخص‌هاي نتيجه‌اي كليدي [PDF]
 150 شناسايي و دسته‌بندي شاخص‌هاي پايداري در زنجيره تأمين [PDF]
 153 ارائه مدل طراحي خدمات آموزشي اثربخش با رويكرد سروكوال و كانو (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان) [PDF]
 154 طراحي يك نمودار كنترلي براي مانيتورينگ پروفايل‌هاي پيوسته [PDF]
 155 يك مدل عدد صحيح براي مساله پرموتاسيون [PDF]
 156 تأثير تكنولوژي توليدي پيشرفته بر استراتژي‌هاي كسب وكار در مؤسسات كوچك و متوسط اصفهان [PDF]
 157 مديريت پايدار منابع انرژي با توجه به اثرات افزايش تقاضاي نهايي انرژي بر توليدات حامل‌هاي انرژي (رهيافت جدول داده-ستانده اقتصاد ايران) [PDF]
 158 ارزيابي سطح استراتژي محور بودن شركت فولاد مباركه بر اساس رويكرد كاپلان و نورتون [PDF]
 159 شبيه‌سازي المان محدود يك مدل دو بعدي از سيستم‌هاي گرمايشي نوين و بررسي پارامترهاي موثر در مصرف انرژي گرمايشي ساختمان‌ها [PDF]
 160 شناسايي شاخص‌هاي پايداري در زنجيره تأمين پسماند؛ مطالعه موردي در شهر اصفهان [PDF]
 
*************** 
 
 مجموعه مقالات نقش دانشمندان ايراني - اسلامي در پيشبرد علوم تجربي 
 اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان، 8 خرداد ماه 1393
 
 
شماره مقاله عنوان مقاله دريافت فايل
 012مراتب كيهان - بررسي نقدهاي دانشمندان مسلمان به ترتيب سيارات در نظام بطليموسي
[PDF]
 013 آسيب‌شناسي پژوهش در تاريخ علم
[PDF]
 014 جايگاه اخترشناسان ايراني در تكوين دانش اختر فيزيك اسلامي در قرون دو تا چهار هجري قمري
[PDF]
 015علم تجربي ابن‌هيثم
[PDF]
 016علي‌ بن عباس مجوسي اهوازي و جايگاه وي در علم پزشكي
[PDF]
 017 بررسي علم شيمي (كيمياگري) از ديدگاه جابربن حيان
[PDF]
 018 بررسي گذر سياره زهره از مقابل خورشيد و رصد آن توسط دانشمندان ايراني اسلامي
 019 نقش خواجه نصيرالدين طوسي و رصدخانه مراغه در استمرار تمدن و فرهنگ ايراني
 020 شرحي بر گمنامي اختراعات برادران بنوموسي، فناوران قديمي عرصه علمي و صنعتي ايران در كتب درسي
 021 بررسي دايره هندي و كاربرد جديد آن توسط ابوريحان بيروني
 022 نقش ابن هيثم دانشمند ايراني اسلامي در پيشبرد علوم تجربي
 023 پروفسور علي جوان سازنده ليزر گازي
1394/10/06
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان می باشد. line info@iauln.ac.ir
Powered by DorsaPortal